CTI - כשטלפון ומחשב משלבים כוחות

תאריך: 28/08/2016

היחידה לשיפור הממשלתי לציבור -​

​תועלות השימוש במערכת, מערכות מוכרות בתחום ופרמטרים טרם קבלת החלטה על רכישת מערכת​